Avgift

Aktuella belopp finns på www.jonkoping.se

Avgift betalas under 12 månader per år och utgår med angiven procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgiftsgrundande inkomst är alla skattepliktiga inkomster. Med barn 1 menas det yngsta barnet i familjen som har plats i kommunal eller enskild barnomsorg, barn 2 är det näst yngsta barnet osv.
Du ska själv anmäla de inkomstförändringar som sker under året till förskolan. Blankett finns på förskolan och vår hemsida www.forskoleinfo.com/smultronet

Allmän förskola
Alla barn har rätt till plats i allmän förskola fr.o.m. höstterminen det år de fyller 3 år.
Den allmänna förskolan ingår i den ”vanliga förskolan” och verksamheten pågår på förmiddagen och inkluderar lunch. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och lov. Tider för allmän förskola är 9.00 – 14.00 tisdag – torsdag

Eftersom den allmänna förskolan är avgiftsfri gäller en reducerad taxa för de tre – femåringar som har ett omsorgsbehov utöver tiden i allmän förskola. Avgift enligt den lägre taxan betalas fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år. 

Inskolning
Här på Smultronet använder vi en modell för inskolning som kan kallas för föräldraaktiv inskolning. 
En av de viktigaste tankegångarna i den här typen av inskolning är att barn inte ska ”träna sig på att bli lämnade” utan att de ska bekanta sig grundligt med aktiviteterna och miljön i förskolan och få chansen att lära känna och samspela med både pedagoger och barn, med föräldern som stöd. När de känner sig hemma i miljön är avskedet från föräldrarna inte ett lika stort steg.
Under inskolningen är föräldrarna med barnen under hela dagen och föräldern får därför en viktig roll när det gäller att introducera barnet i förskolan. Det pågår vanliga aktiviteter med tid för lek, mat, samling och vila så att barn och föräldrar på plats får uppleva att det är tryggt, lärorikt och roligt i förskolan. Föräldern är alltså tillsammans med barnet under hela introduktionen och tillsammans bekantar de sig i sin egen takt med förskolans dagliga verksamhet.
I många fall känns det lagom att föräldern är med under tre hela dagar, men varje barn och varje inskolning är unik och vi anpassar naturligtvis upplägget efter det enskilda barnet. 
De två första veckorna är avgiftsfria.

Barnets närvarotider
Det är föräldrarnas arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema. Om ditt barns omsorgsbehov förändras ska du lämna in nytt schema. Tiderna ändras direkt på Tyra.

Arbetslöshet eller föräldraledighet
Barn till arbetssökande och föräldralediga föräldrar har rätt att få, eller att behålla sin plats i förskolan. Tider som gäller 9.00 – 14.00 tisdag – torsdag
Om en arbetslös förälder blir erbjuden nytt arbete och ska börja under ett skollov, så får barnet naturligtvis omedelbart utnyttja sin plats på förskolan.
Barn till arbetssökande har rätt att utnyttja sin plats även under skolans lov. Då debiteras den högre avgiften eftersom närvarotiden då är över 15 tim/v.

Planeringsdagar.
Förskolan har stängt för planering under tre dagar per år för att ge personalen möjlighet att gemensamt planera och utvärdera verksamheten. Förskolan meddelar detta minst 6 veckor i förväg.

Uppsägning av plats
Uppsägningstiden är två månader. Blankett finns på förskolan och på vår hemsida www.forskoleinfo.com/smultronet