Verksamhet

DEN KRISTNA PROFILEN
Smultronet är en förskola med kristen profil vilket genomsyrar verksamheten.
Detta innebär att vi på olika sätt förmedlar det kristna budskapet genom att vi dramatiserar bibelberättelser, berättar dem på olika sätt med olika typer av material, sjunger och ber bordsbön.

VÅR VÄRDEGRUND
Förskolan Smultronet ska vara en plats för givande möten.
Verksamhetens ledord är följande:

Trygghet och omsorg
Alla på förskolan ska känna sig välkomna, trygga och uppskattade. Alla ska bli sedda och
hörda varje dag.


Ansvar och medkänsla

Vi vill att barnen ska utvecklas till empatiska, ansvarstagande och harmoniska människor.
All personal på förskolan ska vara goda förebilder.

Glädje i lärandet
Alla barn ska få känna tillfredsställelse över att göra nya upptäckter och framsteg. En dag
på förskolan ska vara rolig, lärorik och omväxlande. Vi vill ta tillvara barnens lust till
lärande och deras kreativitet.

LÄROPLANEN OCH VÅR ÅRSPLAN
Verksamheten på förskolan drivs utifrån Läroplanen för
förskolan (Lpfö 18). Vi organiserar arbetet utifrån en modell kallad Årsplanen där läsåret är indelat i etapper. Under de olika etapperna fokuserar vi särskilt på vissa av målen i
läroplanen och utvärderar verksamheten kontinuerligt. Detta ger oss ett bra underlag för att kvalitetssäkra arbetet och fokusera på förskolans uppdrag samtidigt som det hjälper oss att skapa en tydligare struktur av läsåret vilket gynnar både barn och personal.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. (Lpfö 18)

VERKSAMHETENS UPPLÄGG
På båda våra avdelningar finns barn i åldrarna 1-5 år.
På förmiddagen delar vi in barnen i mindre grupper utifrån deras ålder. Detta gör vi för att på bästa möjliga sätt kunna anpassa verksamheten efter barnens behov och intressen.
I de respektive grupperna planerar vi in olika
aktiviteter under veckans dagar, exempelvis
temasamling, skogsutflykt, kyrksamling, skapande aktiviteter, sångsamling och gymnastik.
Varje termin arbetar vi kring ett tema med barnen.
Detta tema återkommer i våra olika aktiviteter och bearbetas på olika sätt med utgångspunkt i barnens intressen. Exempel på teman vi arbetat med är vatten, rymden, kroppen och vänskap.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Lpfö 18)


Inskolning
Här på Smultronet använder vi en modell för inskolning som kan kallas för föräldraaktiv inskolning. 
En av de viktigaste tankegångarna i den här typen av inskolning är att barn inte ska ”träna sig på att bli lämnade” utan att de ska bekanta sig grundligt med aktiviteterna och miljön i förskolan och få chansen att lära känna och samspela med både pedagoger och barn, med föräldern som stöd. När de känner sig hemma i miljön är avskedet från föräldrarna inte ett lika stort steg.
Under inskolningen är föräldrarna med barnen under hela dagen och föräldern får därför en viktig roll när det gäller att introducera barnet i förskolan. Det pågår vanliga aktiviteter med tid för lek, mat, samling och vila så att barn och föräldrar på plats får uppleva att det är tryggt, lärorikt och roligt i förskolan. Föräldern är alltså tillsammans med barnet under hela introduktionen och tillsammans bekantar de sig i sin egen takt med förskolans dagliga verksamhet.
I många fall känns det lagom att föräldern är med under tre hela dagar, men varje barn och varje inskolning är unik och vi anpassar naturligtvis upplägget efter det enskilda barnet. 
De två första veckorna är avgiftsfria.


Välkommen till oss! 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på 072-4490618 eller e-post rektor@smultro.net